Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett begrepp som myntades år 1989, efter att svarta kvinnor exkluderades ur både feminismen och antirasismen. Intersektionalitet menade hon representerar en intersektion mellan olika typer av förtryck, där personer kan ha egna unika villkor som kanske osynliggörs. Att ha ett intersektionellt perspektiv innebär alltså att man inte bara är ett perspektiv, utan försöker se en människas alla positioner och identiteter i samhället.

Diskursanalys

En diskurs, är hur man pratar om världen. Det påverkar alltså vilken världsbild man har. Ens bild av världen är aldrig helt neutral, utan kommer någonstans ifrån. En organisation kan ha en diskurs som påverkar hela dess världsbild, till exempel diskurser om jämställdhet.

En diskursanalys, gör att man får syn på sin egen världsbild. Man kan hitta mönster som sedan går att förändra i rätt riktning för organisationen.

Cripteori

Cripteorin ta tillbaka stigmat kring att ha funktionsnedsättning. Målet är att funktionsnedsatta ska ha samma människovärde, och samma möjligheter att delta, som icke funktionsnedsatta. Detta är inte en realitet idag, utan istället befinner sig många utanför arbetsmarknad och samhälle.

Cripteorin vill visa stolthet för den man är, oavsett om man tillhör normen eller inte.

Därför är cripteoretiskt perspektiv viktigt. 

Alienering


Alienering är vad som händer när arbetet blir "främmande" för arbetaren. Det är när man inte kan påverka sitt arbete, när man inte förstår varför man gör olika saker utan bara lyder, det är när man inte kan se helheten. Man känner ingen connection med vad man gör på dagarna. När anställda känner alienering är det svårt att genomdriva förändringar, för det finns inget verkligt engagemang. 

Genussystemet

Genussystemet används för att förklara relationen mellan män och kvinnor. Teorin har två principer: 1. Män och kvinnor måste hållas isär. 2. Män och maskulina egenskaper värderas högre än kvinnor och det feminina.


Tanken är att könsstereotyper och normer inte är medfödda, utan skapas i samhället för att kunna hålla kvar uppdelningen. 

Genussystemet hjälper en formulera motstånd och förändring.

Nyfikenhet


Nyfikenhet är ingen teori, men ingen teori fungerar utan nyfikenhet. Man kan ha nyfikenhet för hur människor fungerar, eller för hur man kan lösa problem på nya sätt, eller för hur organisationens framtid ser ut. Nyfikenhet är motsatsen till att gå på slentrian eller stressa fram.


Nyfikenhet är också vetskapen om att allt kan lösas, bara man ger det tillräckligt mycket tid och tar in rätt kunskap. Använd den!